Tags : สุขภาพ

โรคกระดูกงอกบริเวณกระดูกสันหลัง ทำอันตรายต่อหลอดเลือด เส้นประสาท ที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มีอาการปวดร้าว หรืออาการชาในบริเวณที่เส้นประสาทนั้นไปเลี้ยง

สุขภาพของผู้หญิง หมายถึงสุขภาพของผู้หญิงซึ่งแตกต่างจากผู้ชายในหลาย ๆ ทาง สุขภาพของผู้หญิงเป็นตัวอย่างของสุขภาพของประชากรที่สุขภาพถูกกำหนดโดยองค์การอนามัยโลกว่า “สถานะของความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจและสังคมเป็นอยู่ที่ดีและไม่เพียง แต่ไม่มีโรคหรือความอ่อนแอ”